سفارش تبلیغ
صبا

قبیله ی زمین

سپاس خدای را که   کائنات  همه  ملک  اوست .

پس هنگامی که امر یزدانی اش  به ایجادی  تعلق  می گیرد .

می گوید  موجود باش . پس  بی درنگ موجود می شود.

 

و درهای آسمان بروی زمینیان  گشوده  می گردد   .

گویی رستاخیز زمین تکرار می شود .

و بهار حرمت خداوندگار ی است که   حریم امن خویش را یادآور می شود .

آنگاه  فرشتگان خداوندگار دستهای زمینیان را که  همچون  جامی تهی به  سمت آسمان بی انتهایش  به رسم خواهش  گرفته اند را  سرشار از برکات  خداوندی   و درخشش انوار الهی   می سازند.

و کائنات را به لطف  ازلی  رهنمون می سازند.

و دستهایشان   اجابتی    مقرون  به  ایجاد  است .

و  ستایش مخصوص اوست که  فرمانروای مطلق است .

و اوست فرمانروا  خداوند .

عید مبارک

 

 

 


ارسال شده در توسط طاهری